วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การเก็บตัวอย่างพืช

การเก็บตัวอย่างพืชการเก็บตัวอย่างพืช มีจุดประสงค์เพื่อนำมาเทียบเคียงชนิดและลักษณะทั่วไปของพืชที่เราไม่รู้จักซึ่งสามารถเก็บส่วนต่างๆของพืชได้หลายส่วนเช่น ราก ลำต้น ดอก ใบ และผล


ในการเก็บตัวอย่างพืชแต่ละส่วน จะใช้วิธีใดก็แล้วแต่ความเหมาะสมกับลักษณะและชนิดของพืช


ซึ่งเราสามารถเก็บตัวอย่างพืชได้หลายวิธีเช่น1. การเก็บแห้ง โดยการอัดพรรณไม้แห้ง ซึ่งมีวิธีการดังนี้


1.1 เลือกตัวอย่างที่สมบูรณ์ ให้เลือกตัวอย่างพืชที่ต้องการเก็บที่เป็นตัวอย่างสมบูรณ์

ใบไม่แหว่ง หรือฉีกขาด


1.2 ทำความสะอาดของตัวอย่างพืชที่จะนำมาจัดเก็บ


1.3 เตรียมอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วย แผงอัดพรรณไม้ กระดาษหนังสือพิมพ์

แผ่นฟองน้ำ เชือก กระดาษแข็ง


1.4 นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาหนึ่งคู่ และพับครึ่ง 1/4 ส่วนนำตัวอย่างพืชใส่ในกระดาษ

หนังสือพิมพ์ และวางบนแผงอัดพรรณไม้ เพื่อซับความชื้น และนำฟองน้ำหรือ

กระดาษแข็งรองแต่ละชั้น ในแผงอัดหนึ่งแผงสามารถใส่ตัวอย่างได้ 7-8 ชิ้น


1.5 นำเชือกรัดแผงพรรรณไม้ให้แน่น ทิ้งไว้เป็นเวลา 7-15 วัน แล้วแต่ชนิด

และขนาดของชิ้นส่วน


1.6 เพื่อครบเวลา หใกเชือกแผงพรรณไม้ออก นำตัวอย่างพืชมาจัดบนกระดาษวาดเขียน

หรือกระดาษปอนด์จากนั้น เชียนชื่อและข้อมูลพรรณไม้